Klášterní lesy

Naše lesy

Po navrácení lesů v roce 2014 vytvořila Kanonie premonstrátů v Želivě vlastní společnost Lesy kláštera Želiv s.r.o. (LKŽ), která hospodaří na současných cca 1500 hektarech lesa a 40 hektarech rybníků. Lesy jsou chápány jako hospodářský potenciál, který by se měl spolupodílet na ekonomickém zabezpečení života Kanonie, směřující k hospodářské soběstačnosti majetku. Úkolem společnosti LKŽ je uvádět tento potenciál do souladu s principy trvale udržitelného a přírodě blízkého lesního hospodaření a zabezpečení celospolečenských funkcí lesa.

Myslivost

Na pozemcích Kanonie premonstrátů v Želivě myslivecky hospodaří dva myslivecké spolky, Želiv a Hněvkovice. V obou honitbách je kanonie většinovým vlastníkem pozemků, proto vzájemná komunikace s uživateli honiteb vede k úzké spolupráci směřující k vyváženému vztahu mezi lesem a zvěří.

Lesník pověřený myslivostí : Ing. Petr Mazal
Tel.: +420 702 161 596

Lesy kláštera Želiv s.r.o.

Kanonie premonstrátů se rozhodla,že si vytvoří vlastní lesní správu, která jí bude spravovat jejich lesy. Byla založena společnost Lesy kláštera Želiv s.r.o.

Organizační struktura

Název a sídlo správy: Klášter Želiv s.r.o., 394 44 Želiv 122
IČO: 03502481
DIČ: CZ03502481
Vedoucí lesní správy: Ing. Michal Pazdera
Tel.: +420 725 804 143
e-mail: lkz-pazdera@zeliv.eu

Lesnický úsek Želiv

Lesnický úsek Želiv se rozkládá na ploše 684ha. Je velmi specifický tím, že tvoří části břehových porostů několika vodních nádrží: Švihov (Želivka), Trnávka, Vřesník a Sedlická. V těchto úsecích převládají skalnaté srázy, některé lokality jsou pro účely lesní výroby prakticky nepřístupné.

Lesník: Libor Zeman
Tel.: +420 725 804 167
e-mail: lkz-zeman@zeliv.eu

Lesnický úsek Hněvkovice

Lesnický úsek Hněvkovice se rozkládá na ploše 804ha. Proti úseku Źeliv jej charakterizuje mírně zvlněný terén většinou dobře přístupných lesních porostů. Na obou úsecích je charakteristický vysoký podíl přirozeného zmlazení buku, jedle a smrku. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 400m n.m. (u vodních nádrží) do 600m n.m. Věková struktura lesů je poměrně vyrovnaná, převažuje zastoupení v mýtních věkových stupních. Ze zastoupení dřevin tvoří jehličnany (hlavně smrk) 88%.

Lesník, zástupce vedoucího: Ing. Petr Mazal
Tel.: +420 702 161 596
e-mail: lkz-mazal@zeliv.eu

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka