AKTUALITY

Přihlaste se k přijetí biřmování!

AŤ SE PŘIHLÁSÍ KAŽDÝ, KDO JEŠTĚ NEBYL BIŘMOVÁN, OD 15 LET!
STAŇTE SE PLNÝMI KŘESŤANY A NEPODCEŇUJTE DUCHOVNÍ DARY!
NAJDĚTE SI ČAS! NEMĚJTE STRACH! ZAHOĎTE LENOST A LHOSTEJNOST!

Je ve vašem okolí někdo, kdo ještě nepřijal svátost biřmování? Řekněte mu o této možnosti a motivujte ho, aby se přihlásil na přípravu. K plnosti křesťanského života patří svátost křtu, biřmování a eucharistie. Tyto tři iniciační svátosti dávají křesťanům všechno, co potřebují pro každodenní život.
Svátost přijatá s vírou dělá v životě zázraky!

Co je to biřmování?
Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání olejem (křižma), dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. Než trenér pošle hráče na fotbalové hřiště, položí mu ruku na rameno a udělí mu poslední pokyny. Obdobně lze chápat i biřmování. Jsou na nás vloženy ruce. Vstupujeme na herní plochu života. Skrze Ducha svatého poznáváme, co máme dělat. Vlévá nám svou motivaci až po konečky prstů. Jeho poslání nám zaznívá v uších. Vnímáme jeho pomoc. Nechceme zklamat jeho důvěru a chceme vést hru k vítězství pro něho. Stačí jen chtít a naslouchat mu.
Co říká Písmo svaté o svátosti biřmování?
Už ve Starém zákoně Boží lid čekal na to, až bude vylit Duch Páně na očekávaného Mesiáše. Ježíš žil svůj pozemský čas v mimořádném Duchu lásky a dokonalé jednoty s nebeským Otcem. Tento Ježíšův Duch byl „Duchem svatým“, kterého Izrael toužebně očekával. Byl to tentýž Duch, kterého Ježíš přislíbil svým učedníkům, týž Duch, který sestoupil padesát dní po Velikonocích o svátku Letnic na apoštoly. A je to týž svatý Ježíšův Duch, který sestupuje na každého, kdo přijme svátost biřmování. Už ve Skutcích apoštolů, sepsaných pouhých několik desítek let po Ježíšově smrti, můžeme sledovat Petra a Jana na „biřmovací cestě“; na nové křesťany, kteří byli zatím pokřtěni „pouze ve jménu Pána Ježíše“, vkládali ruce, takže jejich srdce bylo naplněno Duchem svatým.
Co se děje při biřmování?
Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti. (milost – nezasloužený dar) Dar Ducha svatého je moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu vlastním životem a ve které se stává Kristovým „svědkem“.
Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě – a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech a i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v dobrém i ve zlém.
Kdo může být biřmován a co se očekává od uchazeče o biřmování?
Každý katolický křesťan, který přijal svátost křtu a který je ve „stavu milosti“, může a má přijmout biřmování. Být „ve stavu milosti“ znamená nedopustit se žádného smrtelného hříchu, protože ten odděluje člověka od Boha. V takové situaci se člověk může usmířit s Bohem jedině prostřednictvím svátosti pokání. Křesťan, který se připravuje na biřmování, se ocitá v jedné z nejdůležitějších etap svého života. Proto usiluje, aby uchopil víru srdcem i rozumem: sám za sebe i společně s druhými prosí o Ducha svatého: usmíří se sám se sebou, s lidmi ve svém okolí a s Bohem ve svátosti smíření, která ho přivede blíže k Bohu i v případě, že se nedopustil žádného smrtelného hříchu.
Kdo může biřmovat?
Svátost biřmování uděluje za normálních okolností biskup. Je-li to třeba, může k tomu biskup pověřit i nějakého kněze. V ohrožení smrtí může biřmovat každý kněz.
(Převzato z Youcat, Karmelitánské nakladatelství, 2011)
Jméno, příjmení, bydliště email a telef. číslo odešlete na farnostzeliv@gmail.com
nebo zavolejte na: 604 893 831
nebo přijďte po mši svaté do sakristie a přihlaste se!

 

Zobrazit tlačítka pro sdílení
Schovat tlačítka